Vrijwaring

Algemeen

Door de website te bezoeken en/of de informatie van deze webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Gebruik van informatie

Greenspeed streeft ernaar om op deze website altijd de juiste informatie te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Greenspeed NV/BV niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Greenspeed wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit, gevolgschade van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Verder garandeert Greenspeed niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij Greenspeed. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenspeed. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Greenspeed behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Volg ons
@greenspeed_international